หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 
Thale Chup Sorn
Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 4896 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 588 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4898 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 582 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4897 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 577 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4896 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 623 
ที่ ลบ 0023.3 ว 4895 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำหรับข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 600 
ที่ ลบ 0023.3/ว4738 เรื่อง การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Informattion System SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯ [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 602 
ที่ ลบ 0023.3/ว1506 ด่วนที่สุด เรื่องการเข้าร่วมประชุม และรับมอบนโยบาย การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 576 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4825 ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 580 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4817 เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการฯ [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 582 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4796 ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ชุมชน [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 591 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1519 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งข้อมูลการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และจำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 587 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 4815 ด่วนที่สุด เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 627 
ที่ ลบ 0023.3/ว1486 ด่วนที่สุด เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 587 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4762 เรื่อง แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 599 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4701 ด่วนที่สุด เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 605 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4700 ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 617 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4669 ด่วนที่สุด เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 683 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1423 เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 613 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1422 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียน [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 605 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1415 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการฯ [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 589 
ที่ ลบ 0023.3 ว 1412 เรื่อง ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 635 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1411 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 623 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1370 ด่วนที่สุด เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 603 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 991 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 865 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4504 ด่วนที่สุด เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 594 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4503 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 586 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4502 ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฯ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 610 
 
<< หน้าแรก...     46      47      48      49     (50)  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-776-938
E-mail : saraban_06160118@dla.go.th, Thalechupson2565@gmail.com
 
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  จำนวนผู้เข้าชม 2,594,379 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10