หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 
Thale Chup Sorn
Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 


 
Sustainable Development Goals (SDGs) หรอื เป้าหมายการพัฒนาทยั่งยืนของUn  
 

ทุกอย่างมีเดดไลน์... SDGs เองกเ็ ช่นกัน
.
Sustainable Development Goals (SDGs) หรอื เป้าหมายการพัฒนาทยี่ ั่งยืนของ
UN 🇺🇳 คือแนวทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก UN 193 ประเทศยอมรับและ นํามาปรับใช้ในบริบทของประเทศตนเองตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ที่ในขณะเดยีวกันกอ็นรุักษส์ิ่งแวดลอ้ม และไมท่ิ้งใครไว้ข้าง หลัง 🫂 โดยประเทศสมาชกิ ตกลงกนั ว่าจะบรรลุ SDGs ให้ได้ภายในปี 2030 รวม
ระยะเวลาดําเนินงาน 15 ปี
.
ขณะนี้แม้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแลว้ เหลือเวลาอีก7ปีแตร่ายงานล่าสุด จากเลขาธกิ ารสหประชาชาติชี้ให้เหน็ ว่ามีเป้าหมายเพยี ง 12% ที่จะบรรลุไดท้ ันปี 2030...ในเดือนกนัยายนที่จะถึงนี้ประเทศสมาชิกUNทกุประเทศจงึจะมารวมตัว กันที่การประชุม #SDGSummit ณ สํานกั งานใหญ่สหประชาชาติ นครนวิ ยอรก์ และรว่มกําหนดทิศทางการทํางานในช่วงเวลา7ปีสุดท้ายเพอื่ให้โลกของเราบรรลุ
SDGs ได้ทันเวลา .
แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชมุ SDG Summit ไปกับเรา!
อา่นเพมิ่เตมิเกี่ยวกับSDGsทั้ง17ขอ้ได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs#GlobalGoals#17SDGsแค่นเี้ราทําได้

#17SDGsแค่นเี้ราทําได้#SDGSummit

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2566 เวลา 12.03 น. โดย คุณ ธนาวุฒิ เกียรติวินัยสกุล

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-776-938
E-mail : saraban_06160118@dla.go.th, Thalechupson2565@gmail.com
 
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  จำนวนผู้เข้าชม 2,757,572 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10